TH EN JP

ประกันภัยการขนส่งสินค้า

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยเรือเดินทะเล เครื่องบิน หรือรถยนต์ รถไฟ หรือทางไปรษณีย์ การประกันภัยการขนส่งทางทะเลเป็นประกันภัยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นอกจากการคุ้มครองระหว่างขนส่ง กรมธรรม์ประเภทนี้ ยังสามารถขยายความคุ้มครองต่อเนื่องระหว่างที่เก็บสินค้า เพื่อส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น โดยมีการกำหนดเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ ดังนั้น ผู้เอาประกันจึงควรแจ้งความประสงค์ หรือเส้นทางการขนส่งสินค้าให้ชัดเจน เพื่อจะได้ให้ความคุ้มครองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน


บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาท่าน โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่
พนักงานฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์ : (66) 2 285 7566-71, (66) 2 285 7587-88
(66) 2 285 7564 (ฝ่ายลูกค้าชาวญี่ปุ่น)