TH EN JP

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เป็นการประกันภัยคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อความเสียหายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย กรมธรรม์นี้จะเข้ามารับผิดชอบแทนผู้เอาประกัน ซึ่งกรมธรรม์ประเภทนี้ ยังแบ่งแยกย่อยได้ตามแต่ธุรกิจ หรือลักษณะของความรับผิด เช่น
  • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ
  • ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
  • ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น วิชาชีพทางการแพทย์ เป็นต้น
  • ประกันภัยความรับผิดของสินค้า
  • ประกันภัยความรับผิดสำหรับธุรกิจควบคุมประเภท 3 (ธุรกิจเชื้อเพลิง LPG, NGV)


บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาท่าน โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่
พนักงานฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์ : (66) 2 285 7566-71, (66) 2 285 7587-88
(66) 2 285 7564 (ฝ่ายลูกค้าชาวญี่ปุ่น)