TH EN JP


เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 -60 ปี
  • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
  • มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน
  • ไม่คุ้มครองโรค อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วส่งเอกสารการเคลมมายังบริษัทฯ หากต้องการสอบถามรายละเอียดการเคลมสินไหมทดแทนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่โทร. 0 2285 8888 กด 3 และกด 3 ในวันและเวลาทำการ หรือติดต่อได้ที่อีเมล ncc@bangkokinsurance.com
  • การพิจารณารับประกันภัยหรือการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย